Facebook

Théâtre & Publics

Acties

Théâtre & Publics is een centrum voor toneelonderzoek, -praktijk en –opleidingen.

Alle werkzaamheden, onderzoeken, inspanningen en ervaringen van Théâtre& Publics zijn opgebouwd rond een hoofdbekommernis: hoe kan men omstandigheden scheppen opdat acteurs - door middel van permanente scholing – een plaats kunnen verwerven in het toneellandschap, zich het taalgebruik eigen kunnen maken en hun werkwijze kunnen omvormen?

De acties die worden ondernomen door Théâtre & Publics, vallen onder de noemer «onderzoek-actie». De ingezette middelen zijn in het bijzonder bestemd voor afgestudeerde toneelstudenten van de kunsthogescholen van de Franse Gemeenschap en ervaren professionele artiesten.

Dit veld van «onderzoek-actie» heeft onder meer tot doel beschouwingen te ontwikkelen voor de professionele spelers uit de theaterwereld (instellingen, acteurs, pas afgestudeerden, onderwijzers, pedagogen, onderzoekers, politici, enz.) die hun rol willen uitdiepen en hun kennis systematisch willen omzetten in acties voor verandering. Er wordt actie ondernomen op de volgende gebieden:

De acteur staat centraal in dit denkwerk: de acteur die nadenkt over de wereld en zijn plaats inneemt in de samenleving, de acteur die heel zijn leven bijleert en op deze manier de omstandigheden omvormt waarin hij zijn kunst, zijn vaardigheid en zijn vak uitoefent. Dat zijn de vereisten en de uitdagingen die deze nood aan permanente scholing aanwakkeren.

Het doel van de acties van Théâtre & Publics is om de toneel- en filmpraktijk een actieve en emanciperende rol te laten vervullen in de samenleving.

De vereniging bevordert het professionalisme van toneelartiesten door samen met hen de hulpmiddelen van hun autonomie te ontwikkelen.

Door de voortdurende wisselwerking tussen het veld en het onderzoek, tussen de praktijk en het denkwerk, tussen het experiment en het ontwerp heeft Théâtre & Publics zich een unieke rol toebedeeld, ten dienste van het theater en de film van morgen, van hun vakmensen en hun toeschouwers:

Het onderzoek-actiekader

Cadre de la recherche-action

De krachtlijnen van onderzoek-actie

De door Théâtre & Publics gevoerde «onderzoek-actie» is opgebouwd rond verschillende krachtlijnen binnen een intercommunautair, Europees en internationaal perspectief, om de strategieën voor vernieuwing tot ontwikkeling te brengen en het aantal toeschouwers te verhogen.

Deze krachtlijnen zijn bedoeld om:

Théâtre & Publics kan zijn acties niet verwezenlijken zonder de steun en de aanzienlijke inbreng van artiesten, pedagogen, bedrijfsverantwoordelijken of culturele instellingen. (Zie partners)